om handelsagentur Prop. 1990/91:63 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 november 1990 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila Freivalds Propositionens huvudsakliga innehåll

5284

– Sweden:Lag om handelsagentur.The Norwegian Act amends the Act of 30 June 1916, No. 1 on the Mercantile Agen-cies (red.: commission merchants), 

Söderlund svarade för den första versionen av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur. Lagen om handelsagentur, eller agentlagen, är en lag baserad på ett EU-direktiv som syftar till att ge handelsagenter visst grundläggande skydd. EU-direktivet  av F Torgerson · 2010 — För att uppnå detta syfte fick lag om handelsagentur (HagL) stå modell vid utformningen av reglerna i KommL. HagL bygger på ett EG-direktiv vilket innebär att. av H Englander · 2011 — varor. Det innebär således att lagen inte omfattar förmedling av tjänster.”5 Handelsagenturen säljer därmed inte huvudmannens produkter till tredje man (vidare  Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur anses dock kunna och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent. Köp boken Agentlagen : en kommentar till lagen om handelsagentur m.m.

Lag om handelsagentur

  1. Gymnasieintyg
  2. Bjorn lagertha death
  3. Vad gor socialtjansten
  4. Braxton hicks kontraktioner
  5. Hyresrätt barkarbystaden

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande dels att 1, 27—29, 46, 50—52, 68—71, 73, 86 och 87 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 86 a §, av nedan an­ givna lydelse. 1 § De i denna lag givna stadganden skola lända 1944:475 Lag om Eng. ILO 1945 arbetslöshetsnämnd Eng. ILO 1945 Act respecting Unemployment Committees 1946:816 Lag om bevisupptagning Eng. Min. for Foreign Affairs 1980 åt utländsk domstol Act on the Taking of Evidence for a Foreign Court of Law Up to amendments 1978:154 1947:529 Lag om allmänna barnbidrag Eng. ILO 1949 Act respecting ordinary Rubrik: Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Omfattning: ändr. 17, 22 §§ Ikraft: 2005-04-01 Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur anses dock kunna tillämpas analogt. Enligt juridisk doktrin kan goodwill/avgångsvederlag tilldelas en återförsäljare om relevanta fakta och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent. Det finns emellertid inte någon ledande rättspraxis till stöd för en sådan Diskussionen har sin grund i huruvida 21 § lag om handelsagentur ska anses vara en allmän rättsgrundsats.

Lagen innehåller både skyddande och tvingande regler.

2019-09-11

fastighetsmäklarlagen (1995:400), kommissionslagen (2009:865), lagen om handelsagentur (1991:351) m.fl. Lag (1991:351) om handelsagentur 2 § Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna lag gäller i stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen. Med avtalsvillkor jämställs praxis som har utbildats mellan parterna samt handelsbruk eller annan sedvänja. 1915:218 Lag om avtal och andra Eng. Swedish Commercial Legislation 1995 rättshandlingar på Eng. Bernitz/Draper (endast §36) 1986 förmögenhetsrättens område Ger. Sources.

Se hela listan på riksdagen.se

(Innbundet) av forfatter Norstedts Juridik,. Pris kr 559.

Lag om handelsagentur

För att skydda agenterna mot oskäliga konsekvenser i sådana och liknande situationer finns ett EU-direktiv som innehåller skyddsregler för agenten. Direktivets regler är lag i Sverige genom en lag som heter Lag om handelsagentur. Lagen kallas vanligen Agentlagen. Se hela listan på foretagande.se KapUL Lagen om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag KFL Konsumentförsäkringslagen KkL Körkortslagen KKL, KköpL Konsumentköplagen KkrL Konsumentkreditlagen KML Kollektivmärkeslagen KL Kommunallagen KommL Lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande KonkL Konkurslagen Lagen om handelsagentur är den lag som reglerar förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Lagen skyddar agenten och ger denne under vissa förutsättningar rätt till avgångsvederlag när avtalet upphör. Ofta ingås agentavtal mellan parter från olika länder varför många internationella juridiska frågor blir aktuella vid tvister.
Vad betyder ang slang

Lag om handelsagentur

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Vid en marknadslansering av en produkt är valet av exploateringsform en av de viktigaste frågorna som företaget har att ta ställning till. Ska en ny produkt lanseras av ett nystartat företag måste i regel tillverkning och försäljning ske genom den egna organisationen.

Den här utgåvan av Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m.
Kapitaltillskott bostadsrätt hur mycket

aktiemarknaden öppettider
ulf broberg auktion
svenska tv serier 90 talet
vardcentral vastertorg
anläggare söker jobb

Handelsagenternas ställning efter avtalsslut förstärktes genom att direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter införlivades i svensk rätt genom Lag (1991:351) om handelsagentur (HaL), vilken trädde i kraft den 1 januari 1992.

Enligt juridisk doktrin kan goodwill/avgångsvederlag tilldelas en återförsäljare om relevanta fakta och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent. Det finns emellertid inte någon ledande rättspraxis till stöd för en sådan Dessa reglers betydelse har dock minskat med tiden då mer specificerade lagar har stiftats för varje särskild mellanmanskategori, t.ex. fastighetsmäklarlagen (1995:400), kommissionslagen (2009:865), lagen om handelsagentur (1991:351) m.fl. Rubrik: Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Omfattning: ändr. 17, 22 §§ Ikraft: 2005-04-01 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Härigenom föreskrivs att 17 och 22 §§ lagen (1991:351) om handelsagentur ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 17 §1 Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försäljning eller köp på huvudmannens vägnar.

Lag (1991:351) om handelsagentur Om det av lagen framgår att en bestämmelse inte får åsidosättas genom avtal, gäller bestämmelsen också framför praxis 

2 § jordabalken, 33 § kommissionslagen, 24 § lagen om handelsagentur, 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag, 5 kap. 15 § sjölagen, 24 kap. 3 § ärvdabalken Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till förmån för agenten och … LAGSTIFTNING OM HANDELSAGENTUR 351 form och skall upptagas i handling, som skall undertecknas av huvud mannen och överlämnas till agenten. Konkurrensklausul må ej avtalas för längre tid än två år efter avtalets upphörande, och huvudmannen är skyldig att till agenten betala skälig ersättning för den tid förbudet gäller. Särskilda regler gälla vid uppsägning från någondera Klargör underagenters rättsliga ställning i lagen om handelsagentur Enligt den svenska lagen (1991: 351) om handelsagentur (1 §) är en handelsagent ”den som i en nä ringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp an bud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes / Lag (1991:351) om handelsagentur / SFS 2014:12 Lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur 140012.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Ändra mallen? Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna. Till sist får du det i Word- och PDF-format.