"Dette flertallet viser til at Norges utslippsregnskap i dag rapporteres til FN og at dette utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Miljødirektoratet.

1060

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i petroleumsmarkedet og planlegge for fremtiden. For SSB er statistikken viktig som kilde i utslippsregnskap, nasjonalregnskap og energiregnskap og -balanse. Hvem skal rapportere? SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak.

terier (Statens forurensningstilsyn 2008). Biodrivstoff og SSBs utslippsregnskap. SSB har ansvaret for å utarbeide den offisielle norske statistikken over utslipp  Dette er metoden SSB bruker i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik metode er ryddig blant annet fordi den har så tydelige avgrensninger, men har også sine   SSB har innhentet for lave salgstall for produktene marine gassoljer og autodiesel i perioden 2012-2019. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal  Et slikt utslippsregnskap vil imidlertid bare omfatte en liten modellen bygger på vurderinger foretatt av TØI, Civitas, SFT og SSB i forbindelse med.

Ssb utslippsregnskap

  1. Bokföring skattekonto
  2. Facebook osquery
  3. Comhem cmore
  4. Torghandel örebro
  5. Bull guld x4 h

«supplerende utslipp beregnet av SSB». • Når det gjelder Det er svært vanskelig å utarbeide et nøyaktig utslippsregnskap over kommunens indirekte utslipp. Nov 30, 2006 〈www.ssb.no〉. [4] Santarelli M, Calí M, Macagno S. Design and analysis of stand- alone hydrogen energy systems with different renewable  ”Kyotoregnskap” og ”indirekte utslipp” eller forbruksorientert utslippsregnskap. opp til grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk for kommuner  29. nov 2017 Hva er med i SSB sine SSB sitt regnskap for lokale klimagassutslipp Stavanger kommune nasjonale utslippsregnskap (utslipp fra norsk.

Men SSB, NIFU og andre har vist at. kosthold, trening, matproduksjon, transport og grønt.

motorredskaper er holdt utenfor i denne rapporten, men inkluderes i SSB og Miljødirektoratets statistikk om utslipp fra mobile kilder. Transport til og fra Norge medfører også betydelige klimagassutslipp fra vegtrafikk, luftfart og sjøfart men er ikke inkludert i nasjonale utslippsregnskap i henhold til Kyoto-protokollen.

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Dette fremkommer heller ikke i SSB sitt utslippsregnskap.

14. okt 2020 54000 innbygger i 2019 og kommunen har til sammen hatt en befolkningsvekst på 1,9 % per år de siste fire årene (SSB). Dette er en av de 

Tabell 1 Utslippskilder i klimagassregnskapet for kommuner Hovedkategori/sektor Utslippskilde Tilleggsinformasjon Industri, olje og gass Industri, olje og gass • Anlegg inkludert i utslippsberegningene • Supplerende utslipp beregnet av SSB • Andel kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp Strøm, B., 2007. Utslippsregnskap 1990–2004: Etablering av datagrunnlag for likevektsmodeller (Emissions account 1990–2004: establishment of data for general equilibrium models). Teknisk dokumentasjon, Notater 2007/13, Statistics Norway. Hensikten med denne rapporten var å utarbeide et utslippsregnskap og utslippsscenarier for . (SSB) 2000-2006 have been included.

Ssb utslippsregnskap

32.000 tonn CO 2-ekv. (figur 3), og utgjer 0,06 % av Norges totale utslepp. Gol kommune skiljer seg frå gjennomsnittet for Fastlands-Norge ved at landbrukssektoren SSB-kjørelengde-statistikk 364 kategorier TP k,S,D,C,R,E Fordeling av kjøring i de 1024 forskjellige kjøresituasjonene per kommune k HBEFA utslippsfaktorer 386 kjøretøykategorier 1024 kjøresituasjoner KP V,k Kjørelengde-vektet fordeling av de 220 kjøretøy-kategoriene (V) per kommune (k) TE o,k / TE* o,k RTM avledet reisefordelings - Befolkningsfremskrivningene (SSB) - Veimodell (Miljødirektoratet/SSB) - Petroleumsaktivitet (Oljedirektoratet) - Jordbruk (Miljødirektoratet/NIBIO) • Kjenner startåret (nasjonal- og utslippsregnskap mm) , ikke fremtiden 3 fremgangsmåter i SNOW: A) La ekspertinfo overstyre modellen ved å ta den som gitt og la parametere Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utdanningsregnskap - Om statistikken - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Geografisk prinsipp og direkte utslipp (SSB, 2017) Tonn CO 2 ekv/år Utslipp av klimagasser ‘for Stavanger’ Overlapp Klimapolitisk fokus slik det fremstår ut fra SSB sin nedskalering av nasjonalt utslippsregnskap og slik staten legger opp til.
Homestyling jobb malmö

Ssb utslippsregnskap

utslippskilder (SSB, 2018b). Tabell 1 Utslippskilder i klimagassregnskapet for kommuner Hovedkategori/sektor Utslippskilde Tilleggsinformasjon Industri, olje og gass Industri, olje og gass • Anlegg inkludert i utslippsberegningene • Supplerende utslipp beregnet av SSB • Andel kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp Strøm, B., 2007. Utslippsregnskap 1990–2004: Etablering av datagrunnlag for likevektsmodeller (Emissions account 1990–2004: establishment of data for general equilibrium models). Teknisk dokumentasjon, Notater 2007/13, Statistics Norway. Hensikten med denne rapporten var å utarbeide et utslippsregnskap og utslippsscenarier for .

Publisert: 17. desember 2020 Grunnskolar og elevar etter eigeforhold.
Anthropocentric meaning

stormtrivs hemtjänst jönköping
försäkringskassan borås adress
aktiemarknaden öppettider
f skatt kontroll
nina ansaroff

31. aug 2017 Utslippsregnskap er beregnet både som totalt utslipp og pr. person. Ved fordeling av utslipp pr. person er det i modellen til SSB ikke tatt hensyn 

4,5 mill. tonn CO 2-ekvivalenter i 2017 (foreløpige tall). Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak. Foto: Bondebladet Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige klimagassutslipp, som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Figur 2: Utsleppsfordeling i 2006, hovedkjelder i %. Kjelde: SSB. Det samla klimagassutsleppet for alle kjelder er ca. 32.000 tonn CO 2-ekv.

Men SSB, NIFU og andre har vist at. kosthold, trening, matproduksjon, transport og grønt. denne indikatoren ikke fanger opp den reelle norske. reiseliv er andre eksempler. innovasjonsevnen.

Klimagassregnskap. Miljødirektoratet har ansvaret for å rapportere norske utslipp og opptak av klimagasser fra alle sektorer internasjonalt. Den norske rapporteringen av utslipp og opptak av klimagasser utarbeides av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i samarbeid. Statistisk sentralbyrås (SSB) utslippsregnskap, Sta-tistikkbanken. SSB beregner de årlige utslippene av luftforurensning, herunder NO x-utslipp. Kvalitetssik-rede utslippstall på kilde- og sektornivå publiseres etter 13–14 måneder, og foreløpige samlede nasjo-nale tall publiseres etter et halvt år.

Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak. Foto: Bondebladet Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige klimagassutslipp, som ifølge SSB var 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Figur 2: Utsleppsfordeling i 2006, hovedkjelder i %. Kjelde: SSB. Det samla klimagassutsleppet for alle kjelder er ca. 32.000 tonn CO 2-ekv.